Projekty unijne

REKRUTACJA

Rozwijanie uzdolnień i wyrównywanie szans – rusza nowy projekt
28 sierpnia 2018

„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków”
Gmina Miejska Kraków realizuje projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” na podstawie zawartej Umowy nr RPMP.10.01.03-12-0327/16-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenia ogólne.
Projekt realizowany będzie w trakcie 2 lat szkolnych tj. rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020 w okresie 02.07.2018 r. do 30.06.2020 r.

Główne cele projektu:
Rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych.
Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematycznych oraz pracy metodą eksperymentu.
Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną.
 
Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez szereg działań realizowanych w krakowskich szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz klasach gimnazjalnych poprzez:
• realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
• realizację różnych form rozwijających uzdolnienia
• organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów
• realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą
• wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK
• szkolenia dla nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu
• kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń
• pomoc stypendialną dla uczniów przeznaczoną na cele edukacyjne, np. zajęcia pozaszkolne rozwijające kompetencje.
Projekt jest zorganizowany w sposób w pełni dopasowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając im pełen dostęp do udziału w Projekcie. Projekt realizowany jest zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest w biurze realizatora projektu: Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, 31-450 Kraków ul. Ułanów 9 w Krakowie, oraz na stronie www Realizatorów projektu.
Całkowita wartość projektu - 4.581.846,20 zł
Projekt finansowany przez Gminę Miejską Kraków - 229.092,31 zł
Projekt dofinasowany z UE - 3.894.569,27 zł
 
 
 
Rozpoczęła się rekrutacja do projektu i poniżej 3 linki do poszczególnych ogłoszeń:

REKRUTACJA UCZNIÓW

10 września 2018
ROZPOCZĘŁA SIĘ REKRUTACJA UCZNIÓW NA ZAJĘCIA! Szanowni Państwo,   Rozpoczęła się rekrutacja uczniów do projektu "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków" realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie od 2 lipca 2018 do 30 ...

REKRUTACJA NAUCZYCIELI

10 września 2018
ROZPOCZĘŁA SIĘ REKRUTACJA DLA NAUCZYCIELI! Szanowni Państwo,   Rozpoczęła się rekrutacja dla nauczycieli do projektu "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków" realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie od 2 lipca 2018 do 30 ...

REKRUTACJA DO POMOCY STYPENDIALNEJ DLA UCZNIÓW

10 września 2018
ROZPOCZĘŁA SIĘ REKRUTACJA DO POMOCY STYPENDIALNEJ DLA UCZNIÓW! Szanowni Państwo,   Rozpoczęła się rekrutacja uczniów do pomocy stypendialnej udzielanej w ramach projektu "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków" realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie ...