Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności

 
Wstęp
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.
 
Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2018-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-16.
 
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 
W Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie dla strony mcoo.krakow.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnych narzędzi do oceny strony:
 
Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa mcoo.krakow.pl spełnia wymagania w 90,73 % - link do wyniku testu
oraz WAVE - web accessibility evaluation tool (pod adresem internetowym https://wave.webaim.org) - brak błędów głównych  - link do wyniku testu
występujące problemy:
- brak opisów zdjęć - tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
- niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
- kilka elementów wejściowych nie ma tytułu ani przypisanej etykiety.
Wyeliminowanie powyższych wad w dostępności nastąpi do 30 sierpnia 2021 roku.
 
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 
Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
- nawigacja klawiaturą
- czytanie tekstu
- powiększanie czcionki
- podświetlanie linków
- ustawianie kontrastu
- ustawianie odstępów między literami
- zatrzymanie animacji
- ustawienie czcionki przyjaznej dla osób z dysleksją
- ustawienie wielkości kursora
- wyświetlanie struktury strony
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sekretariat@mcoo.krakow.pl lub dzwoniąc na numer telefonu (+48)12-65 03 550. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 
Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich
 
Dostępność architektoniczna
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie mieści się w lokalizacjach:
1. Siedziba MCOO znajduje sie przy ul. Ułanów 9a, 31-450 Kraków. W skład siedziby MCOO w Krakowie wchodzą dwa budynki – budynek A oraz budynek B.
Budynek „A” w całości dostosowany do użytku przez osoby niepełnosprawne poprzez dźwig osobowy i zaprojektowane na każdej kondygnacji węzły sanitarne przystosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne. Obiekt pozbawiony barier architektonicznych i w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Budynek „B” dla osób niepełnosprawnych udostępniona jest kondygnacja parteru dzięki zewnętrznemu podnośnikowi platformowemu. Na tej kondygnacji dostępny jest także węzeł sanitarny przystosowany do użytku przez osoby niepełnosprawne. Budynki A i B posiadają osobne wejścia oraz połączone są przewiązką. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dopuszcza się wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. W obydwu budynkach dostępni są pracownicy znający język migowy. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na terenie MCOO w Krakowie wyznaczone są 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
UWAGA:
W związku z podjętymi działaniami w zakresie ochrony przed COVID-19 do odwołania - dla petentów i innych osób z zewnątrz zapewniony jest dostęp:
w budynku A: hol, dziennik podawczy i wydzielone stanowiska do obsługi na sali konferencyjnej,
w budynku B: cześć parteru - dostęp do działu Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.
 
2. Przy ul. Kutrzeby 6, 30-515 Kraków znajduje się dodatkowy dziennik podawczy dla obsługiwanych jednostek z terenu dzielnic od VIII do XIII Miasta Krakowa oraz petentów. Punkt znajduje się w budynku Samorządowego Przedszkola nr 57. Dostęp po schodach - brak platformy.