Projekty unijne

Rekrutacja

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków
02 września 2019
Gmina Miejska Kraków realizuje projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” na podstawie zawartej Umowy nr RPMP.10.01.03-12-0327/16-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenia ogólne.
Projekt realizowany będzie w trakcie 2 lat szkolnych tj. rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020 w okresie 02.07.2018 r. do 30.06.2020 r.
Główne cele projektu:
Rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych.
Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematycznych oraz pracy metodą eksperymentu.
Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną.
 
Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez szereg działań realizowanych w krakowskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych poprzez:
• realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
• realizację różnych form rozwijających uzdolnienia
• organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów
• realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą
• wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK
• szkolenia dla nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu
• kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń
• pomoc stypendialną dla uczniów przeznaczoną na cele edukacyjne, np. zajęcia pozaszkolne rozwijające kompetencje.
Projekt jest zorganizowany w sposób w pełni dopasowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając im pełen dostęp do udziału w Projekcie. Projekt realizowany jest zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest w Biurze Realizatora projektu: Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, 31-450 Kraków ul. Ułanów 9a w Krakowie, oraz na stronie www Realizatorów projektu czyli 24 krakowskich szkół.
Całkowita wartość projektu - 4.581.846,20 zł
Projekt finansowany przez Gminę Miejską Kraków - 229.092,31 zł
Projekt dofinasowany z UE - 3.894.569,27 zł
 

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu i poniżej 2 linki do poszczególnych ogłoszeń:
 

REKRUTACJA NAUCZYCIELI

02 września 2019
ROZPOCZYNA SIĘ REKRUTACJA DLA NAUCZYCIELI!   Szanowni Państwo, Rozpoczyna się rekrutacja dla nauczycieli do projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

REKRUTACJA UCZNIÓW

02 września 2019
ROZPOCZYNA SIĘ REKRUTACJA UCZNIÓW NA ZAJĘCIA!   Szanowni Państwo, Rozpoczyna się rekrutacja uczniów do projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.   Projekt realizowany jest w okresie od 2 lipca 2018 do 30 ...