Druga edycja Centrów Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków
30 kwietnia 2020

Druga edycja Centrów Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków

W styczniu 2020 roku ruszyła druga edycja sześciu odrębnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT" o następujących tytułach:
1)  Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej (B) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja,

Realizatorzy projektu:
Zespół Szkół Budowlanych nr 1(ZSB Nr 1),
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych (ZSGDiGW),
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚiM),
Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (CKZ Nr 1).

2)  Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja,

Realizatorzy projektu:
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 (ZSM Nr 1),
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 (ZSM Nr2),
Zespół Szkół Mechanicznych nr 3(ZSM Nr3),
Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNiG),
Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (CKZ Nr 1).
 
3)  Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej (E) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja,

Realizatorzy projektu:
Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 (ZSEl. Nr 1),
Zespoł Szkół Elektrycznych nr 2 ( ZSEl. Nr 2),
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEn.),
Zespół Szkół Łączności (ZSŁ),
Zespół Szkół nr 1 (ZS Nr1),
Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (CKZ Nr 1).

4)  Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja,

Realizatorzy projektu:
Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 (ZS Ek. Nr1),
Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 (ZS Ek. Nr 2),
Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 (ZSG Nr 1),
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 (ZSG Nr 2),
Zespół Szkół Specjalnych nr 14 (ZSS Nr 14),
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (SOSW Nr 1),
Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (CKZ Nr 1).
 
5)  Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja, 

Realizatorzy projektu:
Zespół Szkół Chemicznych(ZSCH) ,
Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1(ZS Ek.nr1),
Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 (ZS Ek. Nr 2),
Zespół Szkół nr 1(ZSnr 1),
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDiGW),
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 (ZSM nr 2),
Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych (ZSP-M),
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚiM),
Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (CKZ Nr 1).
 
6)  Centrum Kompetencji Zawodowych w branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja.

Realizatorzy projektu:
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚiM),
Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZPGNiG),
Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ Nr 1).

 Łączna wartość projektów wynosi 25 909 381,71 zł.
 
Głównym ich celem jest poprawa jakości kształcenia w poszczególnych branżach w obszarze ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) dla uczniów i nauczycieli poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, wzmocnienie relacji z przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie.
 
Projekty są kontynuacją funkcjonowania Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ)
w poszczególnych branżach na bazie szkół i placówek kształcenia zawodowego o największym potencjale dydaktycznym dla branży.
 
W ramach Centrów Kompetencji Zawodowych będą realizowane kursy i szkolenia dla uczniów (rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze), doradztwo zawodowe, staże i praktyki uczniowskie u pracodawców. Wsparcie będzie realizowane w oparciu o bazę technologiczno-dydaktyczną CKZ, wykwalifikowaną kadrę oraz wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. Będą prowadzone zajęcia dodatkowe w szkołach, przyznawane stypendia dla uczniów zdolnych, organizowane staże dla uczniów w przedsiębiorstwach oraz staże zawodowe dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
 
Druga edycja CKZ zakończy się we wrześniu 2023 roku.
 
 
 
fot. www.pixabay.com