Akademia Młodych Matematyków
23 listopada 2018

Akademia Młodych Matematyków

Niemal 1100 uczniów z  43 krakowskich samorządowych szkół podstawowych uczestniczyły w programie Akademia Młodych Matematyków. Projekt realizowany był w dwóch edycjach: w roku szkolnym 2009/10 iw roku szkolnym 2010/11. Jego celem było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących z rodzin rozbitych czy wielodzietnych oraz takich, któremają dysfunkcje rozwojowe lub niską samoocenę, utrudniony dostęp do korzystania z technologii informatycznych, wymagają indywidualnej pomocy w nauce ze strony szkoły.
 
W ramach projektu dzieci z klas piątych miały tygodniowo dodatkowe dwie godziny zajęć pozalekcyjnych z matematyki z elementami przyrody, uzupełniających wiedzę zdobywaną podczas „normalnych” lekcji. Były też zajęcia terenowe („Wycieczka z mapą”, „Moja okolica w liczbach”), wycieczki do Muzeum Inżynierii Miejskiej i Ogrodu Doświadczeń, gdziew czasie wykonywania prostych doświadczeń na przyrządach uczniowie zapoznawali się z zastosowaniem wiedzy matematyczno-przyrodniczej w praktyce, oraz zajęcia warsztatowe prowadzone przez nauczycieli specjalistów dotyczące interesujących i praktycznych zastosowań wiedzy matematycznej w różnych dziedzinach życia, np. zastosowanie geometrii w architekturze, matematyki w ruchu itp.
Uczestnictwo w zajęciach było bezpłatne. Uczniowie otrzymali komplety materiałów dydaktycznych. Nie musielitakże płacić za dojazdna zajęcia czyza bilety wstępu.
 
Pieniądze na Akademię Młodych Matematyków pochodziły z Europejskiego  Funduszu Społecznego zprogramu „Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Koszt projektu realizowanego przez Gminą Miejska Kraków wyniósł 1 377 720,84 zł. 

Więcej informacji i wykaz szkół, uczestniczących w projekcie:
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=26199
 
 

 
Celem projektu „Akademia Młodych Matematyków” jest realizacja programów rozwojowych, 43 krakowskich, samorządowych szkół podstawowych w zakresie wyrównania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji z powodu barier środowiskowych i psychologicznych poprzez zwiększenie efektywności i atrakcyjności kształcenia matematycznego.
Projekt przewiduje realizację zajęć pozalekcyjnych z matematyki z elementami przyrody dla uczniów klas V, uzupełniających wiedzę zdobywaną podczas zajęć szkolnych wynikających z programu nauczania. Realizowany będzie w dwóch edycjach - pierwsza w roku szkolnym 2009/10, druga w roku szkolnym 2010/11 w wymiarze
2 godzin zegarowych tygodniowo dla każdej grupy.
 
Zajęcia realizowane poprzez:
a) Zajęcia modułowe, na których uczniowie podejmą próbę:
 • Modelowania matematycznego,
 • Wykonają prace projektowe - Długoterminowe,
 • Wykorzystają edukacyjne matematyczne programy komputerowe;
b) Zajęcia terenowe, „Wycieczka z mapą”, „Moja okolica w liczbach” uczniowie nabędą i utrwalą:
 • Umiejętności posługiwania się mapą,
 • Zdobędą informacje i przetworzą je,
 • Dostrzegą przyczyny i skutki.
c) Zajęcia praktyczne w Muzeum Inżynierii Miejskiej i Ogrodzie Doświadczeń, podczas których uczniowie:
 • Zapoznają się z zastosowaniem wiedzy matematyczno-przyrodniczej w praktyce w czasie wykonywania prostych doświadczeń na przyrządach;
d) Zajęcia warsztatowe w blokach czterogodzinnych, prowadzone przez nauczycieli specjalistów dotyczące:
 • Interesujących i praktycznych zastosowań wiedzy matematycznej w różnych dziedzinach życia, np. zastosowanie geometrii w architekturze, matematyki w ruchu, orgiami, strategie rozwiązywania gier dydaktycznych.
 
Projekt przewiduje również udział uczniów w międzyszkolnym konkursie składającym się z trzech etapów: szkolnego (wyłonienie z każdej grupy drużyny 3-osobowej do II etapu), rejonowego (wyłonienie 15 finalistów) oraz finału (prezentacja multimedialna prac długoterminowych oraz rywalizacja drużynowa). Konkursy mają na celu etapowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności, jaką uczniowie zdobędą na zajęciach oraz stworzenie możliwości zaprezentowania się w środowisku lokalnym w ramach rywalizacji międzyszkolnej.
 
Projekt skierowany jest do uczniów klas V ( w wyjątkowych przypadkach uczniów klas IV) krakowskich samorządowych szkół podstawowych, którzy spełniają poniższe kryteria;
 • Chcą rozwijać i poszerzać zainteresowania matematyczne (warunek konieczny),
 • Posiadają zdiagnozowane problemy - dysfunkcje rozwojowe, niską samoocenę
 • Mają utrudniony dostęp do korzystania z technologii informatycznych oraz ograniczone możliwości korzystania z Internetu,
 • Pochodzą z rodzin rozbitych, wielodzietnych, są eurosierotami.
 • Wymagają indywidualnej pomocy w nauce ze strony szkoły.
Grupę tworzą Ci uczniowie, którzy spełniają warunek konieczny i przynajmniej jedno z pozostałych kryteriów. Projekt będzie realizowany w szkołach grupach 10-osobowych. Łącznie do projektu przystąpi 1080 uczniów, w każdej edycji po 540 uczniów.