Odnaleźć się na rynku pracy. Centrum Kompetencji Zawodowych
28 sierpnia 2018

Odnaleźć się na rynku pracy. Centrum Kompetencji Zawodowych

 Niemal 12 tysięcy uczniów, czyli blisko 47 procent ogółu młodzieży, kształcącej się w krakowskich samorządowych szkołach ponadpodstawowych wybrało w roku szkolnych 2017/2018 edukację zawodową. Samorządowe szkoły zawodowe wszystkich typów funkcjonują w Krakowie w 24 zespołach szkół oraz w Centrum Kształcenia Ustawicznego. W sumie to 23 czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego oraz uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie; 21 trzyletnich branżowych szkół I stopnia; 3 szkoły policealne dla młodzieży i 8 szkół policealnych dla dorosłych oraz szkoły zawodowe specjalne – 2 technika, 5 branżowych szkół I stopnia i 3 szkoły policealne.
 
Uczniowie krakowskich szkół zawodowych mają też możliwość uzyskiwania dodatkowych  umiejętności specjalistycznych oraz uprawnień przydatnych w późniejszej pracy zawodowej w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w których uczestniczy Gmina Miejska Kraków. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 krakowskie samorządowe szkoły zawodowe realizują 6 projektów„Centrum Kompetencji Zawodowych”.Ich celem jest zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na rynku pracy poprzez umożliwienie nabycia dodatkowych kompetencji w formie kursów i szkoleń oraz udział w stażach, realizowanych w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy. Projekty zakładają także podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do standardów rynkowych.
 
„Centrum Kompetencji Zawodowych” realizowany jest w branżach:
- budowlanej,
- mechanicznej,
- turystyczno-gastronomicznej,
- elektryczno-elektronicznej,
- rolniczo-leśnej z ochrona środowiska,
- administracyjno-usługowej.
 
Projekty „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków”realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2,  Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT". Całkowita wartość wynosi 31 423 753, 05 zł., z czego 28 281 306, 08 zł. to dofinansowanie z UE.
 
Realizatorami projektu są Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie oraz szkoły i placówki, w których odbywać się m.in. rekrutacja.
 
 
 
Gmina Miejska Kraków jest Beneficjentem sześciu odrębnych projektów pn.
„Centrum Kompetencji Zawodowych w niżej wymienionych branżach w Gminie Miejskiej Kraków”
 
 
 1. budowlanej (B) - nr umowy: RPMP.10.02.01-12-0249/16 
  Całkowita wartość projektu 2389365,35 zł, w tym wartość dofinansowania z UE 2150381,33 zł 
  Zespół Szkół Budowlanych nr 1, ul. Szablowskiego 1, 30-127 Kraków 
  Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, ul. Lea 235, 30-133 Kraków 
  Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Krupnicza 42a, 31-123 Kraków 
 2. mechanicznej (M) – nr umowy: RPMP.10.02.01-12-0250/16 
  Całkowita wartość projektu 6869645,00 zł, w tym wartość dofinansowania z UE 6182680,50 zł 
  Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Krupnicza 42a, 31-123 Kraków 
  Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, Al. Mickiewicza 5, 31-120 Kraków 
  Zespół Szkół Mechanicznych nr 2, al. Skrzyneckiego 12, 30-363 Kraków 
  Zespół Szkół Mechanicznych nr 3, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków 
  Zespół Szkół Mechanicznych nr 4, ul. Podbrzezie 10, 31-054 Kraków 
  Zespół Szkół nr 1, ul. Ułanów 3, 31-450 Kraków 
  Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, ul. Brzozowa 5, 31-050 Kraków 
 3. turystyczno-gastronomicznej (T) – nr umowy: RPMP.10.02.01-12-0252/16 
  Całkowita wartość projektu 7407310,90 zł, w tym wartość dofinansowania z UE 6666579,81 zł 
  Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2, ul. Zamoyskiego 6, 30-523 Kraków 
  Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1, ul. Kapucyńska 2, 31-113 Kraków 
  Zespól Szkół Gastronomicznych nr 1, os. Złotej Jesieni 16, 31-828 Kraków 
  Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Miechowity 6, 31-475 Kraków 
  Zespół Szkół Specjalnych nr 14, os. Sportowe 28, 31-966 Kraków 
  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, ul. Barska 45, 30-307 Kraków 
  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących, ul. Grochowa 19, 30-731 Kraków 
 4. elektryczno-elektronicznej (E) – nr umowy: RPMP.10.02.01-12-0251/16 
  Całkowita wartość projektu 5316500,20 zł, w tym wartość dofinansowania z UE 4784850,17 zł 
  Zespół Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49, 30-644 Kraków 
  Zespół Szkół Energetycznych, ul. Loretańska 16, 31-114 Kraków 
  Zespól Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków 
  Zespół Szkół Elektrycznych nr 2, os. Szkolne 26, 31-977 Kraków 
  Zespól Szkół nr 1, ul. Ułanów 3, 31-450 Kraków 
  Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Krupnicza 42a, 31-123 Kraków 
 5. rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R) – nr umowy: RPMP.10.02.01-12-0254/16 
  Całkowita wartość projektu 1425539,40 zł, w tym wartość dofinansowania z UE 1282961,46 zł 
  Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków 
  Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, ul. Brzozowa 5, 31-050 Kraków 
 6. administracyjno-usługowej (A) – nr umowy: RPMP.10.02.01-12-0253/16 
  Całkowita wartość projektu 8015392,02 zł, w tym wartość dofinansowania z UE 7213852,81 zł 
  Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2, os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków 
  Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych, os. Tysiąclecia 38, 31-610 Kraków 
  Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1, ul. Kapucyńska 2, 31-113 Kraków 
  Zespól Szkół nr 1, ul. Ułanów 3, 31-450 Kraków 
  Zespół Szkół Chemicznych, ul. Krupnicza 44, 31-123 Kraków 
  Zespól Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków 
  Zespół Szkół Mechanicznych nr 2, al. Skrzyneckiego 12, 30-363 Kraków 
  Zespół Szkół Zawodowych nr 1, ul. Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków 
  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków 
  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących, ul. Grochowa 19, 30-731 Kraków 
 
Realizatorami projektu są Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie oraz w/w Szkoły i Placówki, w których odbywać się będzie m.inn. rekrutacja dla danych/danej form/formy wsparcia w poszczególnych branżach.
W/w projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT"
Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych poprzez lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zaangażowanie przedsiębiorców w proces realizacji staży, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do standardów rynkowych oraz przeprowadzenie kursów i szkoleń dla beneficjentów w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych. Wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych uzyskają także nauczyciele przedmiotów zawodowych w wyżej wskazanych szkołach. Cele zostaną zrealizowane poprzez wsparcie uczniów i uczennic (kursy i szkolenia, staże, doradztwo zawodowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) oraz doposażenie szkół i podnoszenie kwalifikacji kadr. Projekt adresowany jest do zainteresowanych uczniów/uczennic oraz nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki w placówkach kształcenia zawodowego z branż:
 1. administracyjno – usługowej;
 2. budowlanej;
 3. mechanicznej;
 4. turystyczno – gastronomicznej;
 5. elektryczno-elektronicznej;
 6. rolniczo – leśnej z ochroną środowiska
W ramach projektu utworzone zostaną Centra Kompetencji Zawodowych (CKZ) na bazie szkół i placówek kształcenia zawodowego prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oferujących najwyższe standardy edukacyjne i umożliwiające nabycie dodatkowych kompetencji gwarantujących miejsce na rynku pracy poprzez udział w kursach/szkoleniach, stażach, realizowanych w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy. 
Okres realizacji projektu : 02.01.2017 – 31.12.2019
Rezultaty projektu:
Branża T: 
2114 uczestników kursów i szkoleń (2038 uczniów, 76 nauczycieli), 
46 kursów/szkoleń dla uczniów, 
45kursów/szkoleń dla nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki zawodu 
staży/praktyk uczniów    2017 – 230,   2018 – 231,   2019 – 243.
Branża B: 
619 uczestników kursów i szkoleń (584 uczniów, 35 nauczycieli), 
40 kursów/szkoleń dla uczniów, 
19 kursów/szkoleń dla nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki zawodu 
staży/praktyk uczniów   2017 – 56,  2018 – 56,   2019 – 56.
Branża E: 
2259 uczestników kursów i szkoleń (2157 uczniów, 102 nauczycieli), 
102 kursów/szkoleń dla uczniów, 
58 kursów/szkoleń dla nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki zawodu. 
staży/praktyk uczniów   2017 – 154,   2018 – 160,   2019 – 164.
Branża A: 
1372 uczestników kursów i szkoleń (1309 uczniów, 63 nauczycieli), 
82 kursy/szkolenia dla uczniów, 
49 kursów/szkoleń dla nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki zawodu. 
staży/praktyk uczniów   2017 – 379,   2018 – 381,   2019 – 376.
Branża M: 
1150 uczestników kursów i szkoleń (1108 uczniów, 42 nauczycieli), 
62 kursów/szkoleń dla uczniów, 
52 kursów/szkoleń. dla nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki zawodu 
staży/praktyk uczniów   2017 – 185,   2018 – 190,   2019 – 190.
Branża R: 
196 uczestników kursów i szkoleń (186 uczniów, 10 nauczycieli), 
21 kursów/szkoleń dla uczniów, 
8 kursów/szkoleń dla nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki zawodu 
staży/praktyk uczniów   2017 – 31,   2018 – 31,   2019 – 31. 
 
Dodatkowe informacje na temat projektu w tym regulamin uczestnictwa w projekcie, regulamin udzielania stypendiów stażowych oraz realizowane formy wsparcia znajdują się na stronach internetowych Szkół i Placówek biorących udział w projekcie.