Planowane ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ROK 2022 I LATA NASTĘPNE: komunikat
07 czerwca 2021

Planowane ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ROK 2022 I LATA NASTĘPNE: komunikat


Zgodnie z Instrukcją planowania wydatków inwestycyjnych w Gminie Miejskiej Kraków i monitorowania realizacji inwestycji objętych uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwałą budżetową, stanowiącą załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 1708/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.07.2019 r. w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa przypominam, że istnieje możliwość zgłaszania zadań i zakupów inwestycyjnych na rok 2022 i lata następne (nieujętych w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa).

W oparciu o przesłane wnioski Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie opracuje „Listę rankingową” inwestycji w dziedzinie programowania „Oświata i Wychowanie” na rok 2022, która zgodnie z ww. Zarządzeniem będzie przedmiotem dalszych analiz w Urzędzie Miasta Krakowa.

W tym celu proszę, wszystkie jednostki oświatowe obsługiwane, jak i nieobsługiwane przez MCOO (samobilansujące), o dostarczenie w terminie do 30.07.2021r. na adres jkapusta@mcoo.krakow.pl wypełnionej tabeli, której wzór zamieszczam w załączeniu. Proszę o przesłanie zarówno skanu z podpisami osób zatwierdzający wniosek, jak również wersji edytowalnej.
 
Sporządzając tabelę proszę o:
1. Wypełnianie  wszystkich danych (kolumn), zwłaszcza w zakresie kosztów zadania (osobno dokumentacja projektowa, roboty budowlane oraz wyposażenie). Brak ww. danych uniemożliwi analizę i umieszczenie zadania (zakupu) inwestycyjnego na „Liście rankingowej”.
2. Zgłaszanie poszczególnych grup zakresów, jako osobnych zadań, w kolejnych wierszach, np.:
  • budowa, rozbudowa, adaptacja lub przebudowa (budynku szkoły, warsztatów, strychu, pomieszczeń po lokalu mieszkalnym itp.),
  • modernizacja budynku (np. kuchni, sal lekcyjnych, sanitariatów), przy czym w zakresie rzeczowym wymienić konkretne prace,
  • dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych,
  • likwidacja barier architektonicznych,
  • monitoring wizyjny,
  • zagospodarowanie terenu (np. parking, droga wewnętrzna, ciągi piesze, ogrodzenie) itp.
3. Wpisywanie w tabelę zadań i zakupów inwestycyjnych w kolejności hierarchicznej (w przypadku zgłaszania więcej niż jednej pozycji).
4. Zgłaszanie w ramach zakupów inwestycyjnych tylko tych wydatków, których wartość jednostkowa przekracza 10 000 zł i nie są one związane z zakupem pomocy służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu.
5. Zgłaszanie jedynie zadań inwestycyjnych (wydatków majątkowych), a nie remontowych (wydatków bieżących).
6. W związku z punktem 4 i 5 wypełnioną tabelę, w przypadku jednostki samobilansującej (nieobsługiwanej przez MCOO) oprócz osoby sporządzającej i dyrektora powinien podpisać również główny księgowy.
7. Wpisanie w tabelę krótkiego uzasadnienia, przedstawiającego konieczność realizacji wnioskowanego zadania lub zakupu.
 
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Zarządzeniem nr 2525/2015  Prezydenta Miasta Krakowa z 18 września 2015 roku w sprawie realizacji zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i rekreacji Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie jest realizatorem zadań w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
W związku z powyższym w sprawie potrzeb inwestycyjnych w zakresie:
  1. budowy nowych przyszkolnych hal sportowych i sal gimnastycznych,
  2. rozbudowy i modernizacji istniejących hal sportowych i sal gimnastycznych,
  3. budowy i modernizacji przyszkolnych terenowych obiektów sportowo – rekreacyjnych, w tym: boisk, bieżni, skoczni, siłowni plenerowych, placów zabaw,
należy zwrócić się do Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie (ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków).

Beata Tracka - Samborska
/-/
Dyrektor MCOO w Krakowie
 
Poniżej do pobrania załącznik w wersji edytowalnej.
 

umieszczono na stronie: 2021-06-08