REKRUTACJA NAUCZYCIELI

02 września 2019

ROZPOCZYNA SIĘ REKRUTACJA DLA NAUCZYCIELI!
 
Szanowni Państwo,
Rozpoczyna się rekrutacja dla nauczycieli do projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
 
Projekt realizowany jest w okresie od 2 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 r.
 
Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” kierowany jest do nauczycieli szkół biorących udział w projekcie, zainteresowanych doskonaleniem zawodowym i poszerzeniem swoich kompetencji w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczo – matematycznych oraz pracy metodą eksperymentu w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych. Szkoły uczestniczące w projekcie:
 
Szkoła Podstawowa nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie, 31-922 Kraków, os. Stalowe 18;
Szkoła Podstawowa nr 74 im. Stanisława Staszica w Krakowie, 31-985 Kraków, ul. Branicka 26;
Szkoła Podstawowa nr 80 im. Wojciecha Bogusławskiego w Krakowie, 31-909 Kraków, os. Na Skarpie 8;
Szkoła Podstawowa nr 88 im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, 31-972 Kraków, os. Szklane Domy 2;
Szkoła Podstawowa nr 101 im. Hansa Christiana Andersena w Krakowie, 31-832 Kraków, os. Jagiellońskie 9;
Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza w Krakowie, 31-328 Kraków, ul. Stachiewicza 33;
Szkoła Podstawowa nr 137 im. Prof. Wiktora Zina w Krakowie, 30-798 Kraków, ul. Wrobela 79;
Szkoła Podstawowa nr 142 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, 31-998 Kraków, ul. Drożyska 13;
XLI Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Jana Twardowskiego w Krakowie, 31-150 Kraków, Rynek Kleparski 18;
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Matejki w Krakowie, 30-540 Kraków, al. Dembowskiego 12;
Szkoła Podstawowa nr 77 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Krakowie, 31-618 Kraków, os. Złotego Wieku 36;
XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, 31-322 Kraków, ul. Józefa Chełmońskiego 24;
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie, 31-455 Kraków, ul. Seniorów Lotnictwa 5;
XXV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, 30-838 Kraków, ul. Telimeny 9;
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie, 31-481 Kraków, ul. Kazimierza Odnowiciela 2;
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Krakowie, 30-695 Kraków, ul. Rydygiera 20;
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 35;
XVI Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krakowie, 31-901 Kraków, os. Willowe 1;
Szkoła Podstawowa nr 141 im. Księdza Jana Twardowskiego w Krakowie, 31-988 Kraków, ul. Sawy-Calińskiego 12;
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 im. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 30-349 Kraków, ul. Wacława Lipińskiego 2;
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie, 30-638 Kraków, ul. Czarnogórska 14;
XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie, 31-542 Kraków, ul. Sądowa 4;
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, 31-509 Kraków, ul. Aleksandra Lubomirskiego 21;
Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie, 31-234 Kraków, Górka Narodowa 116;
 
Celem projektu jest podniesienie u uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych poprzez organizację zajęć rozwijających w tym: kół naukowych, warsztatów, laboratoriów, zajęć pozaszkolnych oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki z wykorzystaniem, narzędzi TIK oraz e-learningu.
 
Rekrutacja jest prowadzona w każdej szkole oddzielnie.
Kryterium formalne: status nauczyciela szkoły biorącej udział w projekcie.
Termin rekrutacji: 2-20 września 2019r.
Niezbędne dokumenty rekrutacyjne – Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela, deklaracja uczestnictwa w projekcie nauczyciela, oświadczenie uczestnika projektu, zakres danych osobowych do Sytemu SL;
Dokumenty należy składać zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
w sekretariacie szkoły do 20 września 2019 r.
 
Niezbędne informacje można uzyskać w Biurze Realizatora Projektu w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty Krakowie, ul. Ułanów 9a lub pod numerem telefonu: 12 617 88 82 lub email: opiotrowicz@mcoo.krakow.pl.
ZAPRASZAMY!
Pliki do pobrania:
 

umieszczono na stronie: 2019-09-02
umieszczono na stronie: 2019-09-02
umieszczono na stronie: 2019-09-02
umieszczono na stronie: 2019-09-02
umieszczono na stronie: 2019-09-02
pobierz wszystkie załączniki (.zip)