Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków
31 lipca 2019

Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków


     Zmiany w systemie oświaty (w tym zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków) spowodowały, że zapotrzebowanie na miejsca w edukacji przedszkolnej z powrotem wzrosło. Dodatkowo dane GUS pokazują zwiększającą się liczbę urodzeń na terenie Krakowa.
 
     Projekt „Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków” ma na celu zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 16 nowych oddziałów dla 400 dzieci oraz poprawę jakości wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez uzupełnienie wyposażenia w pomoce dydaktyczne do pracy z takimi dziećmi i likwidację barier architektonicznych.
     Grupą docelową są dzieci w wieku przedszkolnym (i pośrednio ich rodzice), które nie znalazły miejsca w dotychczas istniejących przedszkolach (głównie dzieci 3-letnie). Drugą grupą są dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (236 dzieci) uczęszczające do 21 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
     W placówkach tych pracują specjaliści przygotowani do wspomagania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), natomiast występują braki w wyposażeniu, którego uzupełnienie pomoże podnieść jakość pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. W projekcie będą realizowane 4 zadania: 3 z nich dotyczą tworzenia miejsc przedszkolnych w nowych przedszkolach, a jedno poprawy jakości kształcenia dzieci z SPE.
     Rezultatem projektu będzie utworzenie 400 nowych miejsc przedszkolnych, doposażenie 3 nowych przedszkoli w pomoce dydaktyczne, doposażenie 21 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w pomoce dla dzieci niepełnosprawnych, poprawa deficytów rozwojowych u 212 dzieci. W nowych przedszkolach będą również organizowane zajęcia dodatkowe dla 360 dzieci celem podniesienia określonych umiejętności.
 
     Projekt ma zakończyć się 31.12.2019 r. Całkowity koszt projektu to 4 580 581,41 zł z tego 3 889 728,51 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej, a 690 852,90 zł z Budżetu Miasta Krakowa.
 

 
 

umieszczono na stronie: 2019-08-01

Zobacz także

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków"
01 sierpnia 2019

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków"

Projekt „Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków” zakłada zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych oddziałów oraz...