Obsługa BHP

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 4 Statutu Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/1184/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniającej uchwałę Rady Miasta Krakowa nr LVIII/1232/16 w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2020 r. poz. 5594), Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie organizuje na rzecz jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków, obsługę wykonywania zadań służby BHP.

Zgodnie z zawartą umową w okresie od 7 lutego 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. wykonawcą obsługi BHP jest firma: ADRIUM BHP Adrian Robak, Plac Zgody 5, 32-410 Dobczyce.

Kontakt:

Adrian Robak  tel. (+48)  793 968 600;
e-mail: adrian.robak@adrium-bhp.pl
 
Stanowisko ds. BHP w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
Adres: ul. Ułanów 9a, 31-450 Kraków, pok. 218
Telefon: 12 65 03 875, +48 726 206 043

Zakres obsługi:
Przedmiotem umowy jest prowadzenie kompleksowej obsługi w  zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy samorządowych jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków, zwanych dalej „jednostkami”.
 
1. Bieżące informowanie Dyrektora jednostki o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
2.Sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi jednostki, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników i uczniów* oraz poprawę warunków pracy;
         *Przez określenie uczeń rozumie się dziecko uczęszczające do jednostki wskazanej w art. 2 pkt. 1 – 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) z wyłączeniem jednostek realizujących kształcenie ustawiczne w rozumieniu art. 4 pkt. 30 tejże ustawy.)
3. Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju jednostki oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno–organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
4. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce;
5. Przedstawianie Dyrektorowi jednostki wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;
6. Udział w opracowywaniu regulaminu jednostki, zarządzeń wewnętrznych, regulaminów, procedur i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań nauczycieli i osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
7. Przygotowywanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowniach, laboratoriach, salach gimnastycznych, warsztatach szkolnych i na poszczególnych stanowiskach pracy;
8. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków uczniowskich, wypadków w drodze do pracy lub z pracy i wypadków przy pracy (z wyłączeniem Dyrektora jednostki i jego Zastępców) oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
9. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących m.in. wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (dokumentacja przechowywana jest w jednostce);
10. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą poszczególnych grup nauczycieli i innych pracowników jednostki;
11. Doradztwo w zakresie: organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
12. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń okresowych i wstępnych na stanowiskach:
 • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • pedagogicznych,
 • pracowników nie będących nauczycielami – administracja,
 • pracowników nie będących nauczycielami – obsługa (stanowiska robotnicze),
w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników (szkolenia wstępne).
Miejsce, czas oraz wielkość grup szkoleniowych po uzgodnieniu z Dyrektorem jednostki Wykonawca – organizator szkolenia zapewnia warunki zgodne z §5 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa higieny pracy (Dz.U.2004 Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)
13.  Szkolenia uczniów (instruktaż ogólny) przystępujących do „praktyk zawodowych” oraz szkolenia uczniów szkół zawodowych przed przystąpieniem do końcowego egzaminu zawodowego;
14. Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami;
15. Współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych przepisach;
16. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku, w terminie wybranym przez Dyrektora jednostki kontroli obiektów należących do jednostki pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów oraz sporządzenie protokołu;
17. Bieżące informowanie drogą mailową Dyrektora Jednostki o zmianach przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy
 

Druki i dokumenty do pobrania:
 1. Wypadek w pracy
 2. Wypadek w drodze do pracy i z pracy
 3. Wypadek ucznia
 4. Rejestry
 5. Przykładowy wzór protokołu kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do jednostki oświatowej.

Przydatne linki:
 1. Centralny Instytut Ochrony Pracy - www.ciop.pl
 2. Państwowa Inspekcja Pracy - www.pip.gov.pl
 3. Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie - www.krakow.oip.pl
 4. Urząd Dozoru Technicznego - www.udt.gov.pl
 5. Państwowy Zakład Higieny - www.pzh.gov.pl
 6. Główny Inspektorat Sanitarny - www.gis.gov.pl
 7. SANEPID Kraków - www.wsse.krakow.pl