Projekty zrealizowane

Pandemia Covid-19 spowodowała konieczność wprowadzenia nauczania zdalnego w większości placówek oświatowych. W związku z tym Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie w ramach projektu Modernizacji Kształcenia Zawodowego II w Małopolsce realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zakupiło 269 sztuk komputerów przenośnych.   W dniu 9 września 2021 r., w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji ...
Komputery przenośne dla uczniów szkół zawodowych
W dniu 25 maja br. Gmina Miejska Kraków (Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie) podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków”. Zadanie jest realizowane w ramach Poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.   Koszty całkowite inwestycji: 5 914 856,58 zł, ...
Projekt pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków”
Głównym celem projektów jest wzmocnienie relacji z przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie. Uczestnicy projektu czyli uczniowie placówek kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach, mogą już wnioskować o stypendia stażowe. Stypendia przyznawane są uczniom, którzy odbyli wcześniej staż u pracodawcy, a jego wysokość wynosi 2300 zł brutto za okres realizacji stażu wynoszący 150 godzin ...
Stypendia stażowe dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji Zawodowych”
Projekty pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków (V edycja) - Licea Ogólnokształcące” oraz „Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków (V edycja) – Technika”- realizowane są w ramach poddziałania 10.1.4 RPO WM w okresie wrzesień  2020 r. - czerwiec 2021 r.  
Małopolska Chmura Edukacyjna V edycja
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie podpisało umowę w ramach, której zostaną przeprowadzone kursy obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z wymianą butli gazowych. Kursy będą prowadzone zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego...
Kursy obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie podpisało umowę na przeprowadzenie kursów pn. „Kartografia geologiczna”. Celem szkolenia jest...
Kursy pn. „Kartografia geologiczna”
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie podpisało umowę w ramach której zostaną zorganizowane i przeprowadzone kursy komputerowe AUTO CAD 2D oraz egzamin Autodesk AutoCAD umożliwiający otrzymanie Certyfikatu Ukończenia Szkolenia Autodesk  (Autodesk Certificate of Completion).
Kursy komputerowe AUTO CAD 2D oraz egzamin Autodesk AutoCAD
W styczniu 2020 roku ruszyła druga edycja sześciu odrębnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT" o następujących tytułach:...
 Druga edycja Centrów Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków
Do 6 grudnia 2019 roku szkoły mogły składać wnioski o finansowe wsparcie na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3. Rok 2020 jest ostatnim rokiem realizacji projektu edycji 2016-2020...
Ostatni rok „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
Beneficjent: Gmina Miejska Kraków Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna IV w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0129/19 Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych  u uczniów szkół ...
„Małopolska Chmura Edukacyjna IV w Gminie Miejskiej Kraków”
Gmina Miejska Kraków realizuje projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków"...
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków
Zmiany w systemie oświaty (w tym zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków) spowodowały, że zapotrzebowanie na miejsca w edukacji przedszkolnej z powrotem wzrosło. Dodatkowo dane GUS pokazują zwiększającą się liczbę urodzeń na terenie Krakowa. Projekt „Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków” ma na celu zwiększenie...
Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków
Projekt „Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków” zakłada zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych oddziałów oraz...
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków"
„Małopolskie Talenty” to inicjatywa edukacyjna, ukierunkowana na wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Uczniowie uczestniczący w zajęciach oraz wydarzeniach będą mogli...
Małopolskie Talenty
Miasto Kraków od prawie 20 lat prowadzi cykliczne projekty edukacyjne skierowane do mieszkańców o tematyce ekologicznej. Od 2015 roku miasto rozpoczęło projekty skierowane do uczniów szkół samorządowych, dzieci przedszkolnych oraz nauczycieli przedszkolnych i szkolnych – były to projekty takie jak "Zdrowy oddech", "Zdrowy oddech 2", "Eko-lekcje", "Eko-logiczni". Obecnie jest realizowany projekt "Szkolne ekopomysły", ...
Szkolne ekopomysły
Głównym celem projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków" jest rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy w zakresie...
Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków"
Małopolska Chmura Edukacyjna (Edycja III) to projekt, który ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych z zakresu fizyki, biologii, chemii, przedsiębiorczości, geografii i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. W ramach tego projektu dostarczono do szkół sprzęt laboratoryjny, mający pomoc uczniom w nauce i rozwoju zainteresowań. Sprzęt został dostarczony do...
Zakup sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna Kraków
Beneficjent: Gmina Miejska Kraków Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna III w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0097/18-00 Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych  u uczniów szkół ...
„Małopolska Chmura Edukacyjna III w Gminie Miejskiej Kraków”
Niemal 12 tysięcy uczniów, czyli blisko 47 procent ogółu młodzieży, kształcącej się w krakowskich samorządowych szkołach ponadpodstawowych wybrało w roku szkolnych 2017/2018 edukację zawodową. Samorządowe szkoły zawodowe wszystkich typów funkcjonują w Krakowie w 24 zespołach szkół oraz w Centrum Kształcenia Ustawicznego. W sumie to 23 czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu ...
Odnaleźć się na rynku pracy. Centrum Kompetencji Zawodowych
„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” Gmina Miejska Kraków realizuje projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” na podstawie zawartej Umowy nr RPMP.10.01.03-12-0327/16-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu ...
Rozwijanie uzdolnień i wyrównywanie szans – rusza nowy projekt
  Doradztwo zawodowe, dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego, i to zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, czy wreszcie zakup do szkół niezbędnego wyposażenia – Małopolska i Kraków stawiają na rozwój nowoczesnego kształcenia zawodowego, ściśle powiązanego z oczekiwaniami rynku pracy. Gmina Miejska Kraków realizuje projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach Poddziałania 10.2.3 Koordynacja ...
Kraków stawia na nowoczesne kształcenie zawodowe
Nowe oddziały dla 400 przedszkolaków, 24 placówek, poprawa warunków edukacji dla dzieci niepełnosprawnych, w tym zakup pomocy dydaktycznych – wszystko w ramach projektu „Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków”. Nowe oddziały powstają w 3 krakowskich przedszkolach: Samorządowym Przedszkolu nr 41 przy ulicy dr Józefa Babińskiego, Samorządowym Przedszkolu nr 95 im. K. Makuszyńskiego ...
Więcej miejsc, pomocy dydaktycznych, czyli zmieniamy krakowskie przedszkola
Z jednej strony poprawa jakości powietrza w mieście, z drugiej zmniejszenie poboru energii, czyli obniżenie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli – to główne założenia projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków”. Jest to jeden z najważniejszych programów realizowanych w Krakowie z pomocą środków unijnych, a zarazem jeden z najdroższych w dziedzinie oświaty. Całkowita wartość projektu wynosi 27 666 664,66 ...
Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków
„Małopolska Chmura Edukacyjna II w Gminie Miejskiej Kraków” to innowacyjny projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Dzięki niemu uczniowie szkół ponadpodstawowych mogli on-line uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wykładowców krakowskich wyższych uczelni, realizować wspólne projekty badawcze, co pozwoliłona podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kluczowych kompetencji. ...
Małopolska Chmura Edukacyjna II
14 krakowskich zespołów szkół zawodowych, mających status placówek publicznych skorzystało unijnego projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Projekt był realizowany przez pięć lat (2010–2015) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i miał wspomóc szkoły kształcące uczniów w branżach: mechaniczno-mechatronicznej, budowlanej, informatyczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, rolno-przetwórczej, społeczno-medycznej i usługowej. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeznaczył na ten cel ponad ...
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
Przez dwa lata, od 31.10.2013 do 30.09.2015roku w województwie małopolskim realizowany był pilotażowy projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna. Wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych”. Uczestniczyło w nim 21 szkół ponadgimnazjalnych z 15 powiatów, w tym cztery krakowskie: V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego, I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego,Technikum ...
Małopolska Chmura Edukacyjna (projekt pilotażowy)
Prowadzone były zajęcia dla dzieci mających trudności z czytaniem i pisaniem, z nauką matematyki, ale także socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, logopedyczne czy gimnastyka korekcyjna. Dla najzdolniejszych zorganizowane zostały natomiast zajęcia rozwijające zainteresowania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. 12 krakowskich szkół otrzymało wsparcie finansowe z projektu Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (2 ...
Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III szkół podstawowych
156 uczniów z klas drugich 4 krakowskich szkół średnich (I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego, V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego, Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie i Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku) uczestniczyło w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków. To kontynuacja programu pilotażowego „Małopolska Chmura Edukacyjna – ...
Małopolska Chmura Edukacyjna
Ponad 12000 uczniów z 96 krakowskich szkół podstawowych skorzystało z zajęć dodatkowych w ramach unijnego projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków”. Program realizowanych był od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2013. Uczestniczyły w nim dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, czyli między innymi mające trudności ...
Z pomocą uczniom klas pierwszych
Jak podnieść jakość i efektywność kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE)? Jak poprawić ich umiejętności logicznego myślenia i zachowań społecznych, które umożliwią im prawidłowe funkcjonowanie w codziennym życiu? Jak podnieść świadomość uczniów w zakresie własnego dominującego stylu uczenia się i możliwości wykorzystania zgodnie z indywidualnym stylem uczenia się? – To główne założenia opracowania i wdrożenia pilotażowego programu ...
Edukacja w dobrym stylu
Niemal 1100 uczniów z 43 krakowskich samorządowych szkół podstawowych uczestniczyły w programie Akademia Młodych Matematyków. Projekt realizowany był w dwóch edycjach: w roku szkolnym 2009/10 iw roku szkolnym 2010/11. Jego celem było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących z rodzin rozbitych czy wielodzietnych oraz takich, któremają dysfunkcje rozwojowe lub niską samoocenę, utrudniony dostęp do korzystania z technologii ...
Akademia Młodych Matematyków
Mają problemy z koncentracją, agresją, okazywaniem emocji czy funkcjonowaniem wśród rówieśników- dzieci z zaburzeniami zachowania.To coraz liczniejsza grupa uczniów. Jak twierdzą psychologowie, ich niepowodzenia szkolne są skutkiem niezauważonych wcześniej deficytów rozwojowych lub problemów w rodzinie. Uczniowie z zaburzeniami zachowań osiągają średnio o 1. 62 niższe wyniki w nauce niż średnia dla danej klasy, a ich zachowanie jest ...
Innowacyjny program nauczania uczniów z zaburzeniami zachowania
Przedstawiciele Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz dyrektorzy18 krakowskich samorządowych szkół zawodowych poznali niemiecki i fiński model funkcjonowania oświaty zawodowej w ramach programu „Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Gminie Miejskiej Kraków”. Projekt będący częścią kompleksowego programu„Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”, który prowadząMinisterstwo Edukacji Narodowej i FundacjaRozwoju Systemu Edukacji realizowany był od ...
„Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Gminie Miejskiej Kraków”
Przedmioty ścisłe mogą być fascynujące – to hasło przewodnie Młodzieżowej E-Akademii Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, unijnego programu realizowanego przez Gminę Miejską Kraków od 18 sierpnia 2008 do 17 sierpnia 2011roku.Uczestniczyło w nim 1 800 uczniów krakowskich gimnazjów i liceów. Celem projektu było umożliwienie najzdolniejszym uczniom rozwijania zainteresowań z zakresu nauk ścisłych oraz przekonanie młodych ludzi, ...
Młodzieżowa E-Akademia
Trzy krakowskie przedszkola skorzystały z programu „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków". 5 nowych oddziałów powstało w Samorządowym Przedszkolu nr 11 przy ulicy Saskiej, 2 w Samorządowym Przedszkolu nr 67 przy ulicy Skwerowej, a jeden został uruchomiony w Samorządowym Przedszkolu nr 17, działającym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ulicy Dietla. W sumie przybyło 200 miejsc (w ...
Więcej miejsc w samorządowych przedszkolach
150 uczniów z krakowskich gimnazjów mogło doskonalić swój język angielski oraz uzyskać certyfikat FCE (First Certificate in English) dzięki programowi „Okno na Europę - nauka języka angielskiego”. Projekt był realizowany od 1 września2008 do 31 grudnia2010 roku. Przystąpili do niego uczniowie klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Zajęcia prowadzone były ...
Okno na Europę, czyli poznać język angielski
W roku szkolnym 2008/2009 Gmina Miejska Kraków rozpoczęła realizację trwającego 2 lata unijnego projektu „Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat”. Dzięki projektowi wychowaniem przedszkolnym zostało objętych dodatkowo 500 dzieci (na początku roku szkolnego 2008/2009 do 616 oddziałów w krakowskich samorządowych przedszkolach uczęszczało 14 961 dzieci). Nowe oddziały, liczące ...
Nowe oddziały dla najmłodszych przedszkolaków